MENU

Lời bài hát: DANCE MONKEY - Dịch sang tiếng Việ - TONES AND I

They say, "Oh my God, I see the way you shine
Take your hands, my dear, and place them both in mine"
You know you stopped me dead while I was passing by
And now I beg to see you dance just one more timeTOP 1 Việt Nam


DANCE MONKEY Lời bài hát - TONES AND I

They say, "Oh my God, I see the way you shine
Take your hands, my dear, and place them both in mine"
You know you stopped me dead while I was passing by
And now I beg to see you dance just one more time

[Pre-Chorus]
Ooh, I see you, see you, see you every time
And oh my, I, I like your style
You, you make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

[Chorus]
So they say


Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I've never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I'll make you do it all again

[Verse 2]
I said, "Oh my God, I see you walking by
Take my hands, my dear, and look me in my eyes"
Just like a monkey, I've been dancin’ my whole life
But you just beg to see me dance just one more time

[Pre-Chorus]
Ooh, I see you, see you, see you every time


And oh my, I, I like your style
You, you make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

[Chorus]
So they say
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I've never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you're done, I'll make you do it all again
They say
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
I've never seen anybody do the things you do before


They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you're done, I'll make you do it all again

[Bridge]
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
(Do it all again, do it all again, do it all again)
Oh-oh, oh-oh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh
(Do it all again, do it all again, do it all again)
Ooh, ah-ah, ah-ah

[Chorus]
They say


Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I've never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again
They say
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
I've never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I'll make you do it all again
All again


Lời bài hát: DANCE MONKEY - Dịch sang tiếng Việ - TONES AND I


Họ nói: "Ôi chúa ơi, tôi thấy cách bạn tỏa sáng


Nắm lấy tay em, em yêu, và đặt cả hai vào tay anh "
Bạn biết bạn đã ngăn tôi chết khi tôi đi ngang qua
Và bây giờ tôi xin được thấy bạn nhảy thêm một lần nữa

[Hợp xướng trước]
Ôi, tôi thấy bạn, gặp bạn, gặp bạn mọi lúc
Và oh, tôi, tôi thích phong cách của bạn
Bạn, bạn làm cho tôi, làm cho tôi, làm cho tôi muốn khóc
Và bây giờ tôi xin được thấy bạn nhảy thêm một lần nữa

[Điệp khúc]
Vì vậy, họ nói
Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh-oh-oh
Tôi chưa từng thấy ai làm những việc bạn làm trước đây


Họ nói
Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy
Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ khiến bạn làm lại tất cả

[Câu 2]
Tôi nói: "Ôi chúa ơi, tôi thấy bạn đi ngang qua
Nắm lấy tay em, em yêu và nhìn anh trong mắt "
Giống như một con khỉ, tôi đã yêu cả đời
Nhưng bạn chỉ xin được thấy tôi nhảy thêm một lần nữa

[Hợp xướng trước]
Ôi, tôi thấy bạn, gặp bạn, gặp bạn mọi lúc
Và oh, tôi, tôi thích phong cách của bạn
Bạn, bạn làm cho tôi, làm cho tôi, làm cho tôi muốn khóc


Và bây giờ tôi xin được thấy bạn nhảy thêm một lần nữa

[Điệp khúc]
Vì vậy, họ nói
Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh-oh-oh
Tôi chưa từng thấy ai làm những việc bạn làm trước đây
Họ nói
Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy
Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ khiến bạn làm lại tất cả
Họ nói
Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Tôi chưa từng thấy ai làm những việc bạn làm trước đây
Họ nói
Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy


Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ khiến bạn làm lại tất cả

[Cầu]
Ồ, ooh, ooh, ooh, ooh
(Làm lại tất cả, làm lại tất cả, làm lại tất cả)
Ồ-oh, oh-oh, oh
Ôi, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh
(Làm lại tất cả, làm lại tất cả, làm lại tất cả)
Ồ, ah-ah, ah-ah

[Điệp khúc]
Họ nói
Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh-oh-oh
Tôi chưa từng thấy ai làm những việc bạn làm trước đây


Họ nói
Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy
Và khi bạn làm xong, tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả
Họ nói
Nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Tôi chưa từng thấy ai làm những việc bạn làm trước đây
Họ nói
Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy
Và khi bạn hoàn thành, tôi sẽ khiến bạn làm lại tất cả
Tất cả một lần nữa